Dzisiaj jest: sobota, 18 listopada 2017   Imieniny: Agnieszka, Roman, Tomasz

więcej ›

PUBLICYSTYKA

A to ciekawe

Prezydent na półmetku

Dwa lata temu, w grudniu 2014 roku, rozpoczęła swoją kadencję nowo wybrana Prezydent Miasta Anna Hetman. Deklarowała bogaty program wyborczy, który miał poprawić sytuacje miasta i jego mieszkańców, wyleczyć jego bolączki (przynajmniej niektóre) i pchnąć go na nową drogę rozwoju. Wielu mieszkańców zaufało jej widząc w tym szansę na pozytywne zmiany i alternatywę wobec nie do końca satysfakcjonujących ich rządów poprzedniej ekipy. No i minęły dwa lata. Mamy półmetek  tej kadencji. I co się zmieniło? Prezydent przedstawia pokaźną listę jej osiągnięć.

 

Sprawozdanie z działań za 2 lata

(W ujęciu wg sfer działalności)

 

Gospodarka, przedsiębiorczość

 

·Rozszerzyliśmy tereny Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o grunty przy Dębinie.

·Na bieżąco uzbrajamy tereny inwestycyjne.

·Przygotowujemy projekty w zakresie uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych do realizacji w 2017 i 2018r.

·Modernizujemy ul. Rolnicza, umożliwiającą dojazd do terenów inwestycyjnych.

·5 nowych inwestorów rozpoczyna działalność w strefie ekonomicznej, 2 kolejnych wejdzie w 2017r. Branża budownicza i chemiczna.

·Po raz pierwszy  w mieście wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od  nieruchomości dla inwestorów na terenie całego miasta (5 lat obiekty usługowe, 3 lata    obiekty handlowe poniżej 400m2, 1 rok obiekty handlowe powyżej 400m2).

·Po raz pierwszy młodym przedsiębiorcom lub rozpoczynającym działalność oraz wszystkim, którzy promują w lokalach kulturę, proponujemy lokale za 1zł.

·Inwestorzy objęci są projektem „jedno okienko”. To przede wszystkim opieka pracownika urzędu miasta inwestorem zainteresowanym terenami inwestycyjnymi  w mieście. W Wydziale Informacji, Promocji i Rozwoju każdorazowo pracownik opiekuje się i prowadzi sprawę danego inwestora.

·Przygotowujemy wniosek o pozyskanie środków unijnych na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Termin złożenia wniosku (niezależny od miasta) 2018r.

·Odbyły się spotkania z dyrektorami i przedsiębiorcami, dokonywane są analizy i statystyki, celem ujednolicenia procesu kształcenia zawodowego.

·Realizujemy program rozwoju oświaty, uwzględniający rozwój szkół zawodowych i technicznych oraz rozwój przedsiębiorczości.

·Przygotowujemy projekt funkcjonowania Centrum Nauki, Innowacji i Biznesu w budynku po byłym AGH oraz w kolejnym etapie w zrewitalizowanej Łaźni na    Moszczenicy.

·Przygotowujemy Kartę Młodego Przedsiębiorcy, umożliwiającą młodym ludziom łatwiejszy start w biznesie. Program ruszy wiosną 2017r. Umożliwia on  wsparcie innych przedsiębiorców, szkolenia i konsultacje, lokal na działalność za 1 zł przez pierwszy rok działalności.

·Powołałam Radę Biznesu, która jest organem doradczym i opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie rozwoju gospodarczego.

·Na bieżąco porządkujemy kwestie własnościowe gruntów.      

 Wydział Infrastruktury i Inwestycji został wzmocniony o jeden etat, celem przyspieszenia decyzji dla inwestorów i inwestycji miejskich. Czas oczekiwania na załatwienie sprawy skrócił się z 90 dni do 1 miesiąca.

 

Młodzi

 

·Powołałam pełnomocnika prezydenta ds. młodych od stycznia 2015r. Ściśle współpracuje on z młodzieżą, zwłaszcza z Młodzieżową Radą Miasta, która jest reprezentantem młodzieży.

·Utworzyliśmy elektroniczną platformę konsultacyjną, która funkcjonuje od 2015r. (www.konsultacje.jastrzebie.pl

·Prowadzimy konsultacje w wersji papierowej – ankiety i elektronicznej na platformie konsultacyjnej.

·Prowadzę regularne spotkania z różnymi grupami społecznymi oraz powołanymi: Radą Pożytku Publicznego, Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Radą Seniorów, Radą Kultury, Radą Sportu, Radą Biznesu.

·Spotykam się cyklicznie z mieszkańcami w ramach spotkań "O mieście bez politykowania".

·Młodzież z Jastrzębia-Zdroju realizuje transgraniczny projekt SAD we współpracy z młodzieżą z Karwiny, Czeskiego Cieszyna i Cieszyna

·(realizujemy już 5-ty PL -CZ projekt Spotkania Branżowe, gdzie po raz pierwszy wydzielono obszar działań dla MŁODZIEŻY )

·(czekamy na decyzję w sprawie przyznania środków na projekt Erasmus + Pilotażowa współpraca Młodzieżowych Rad Miast JZ i Karvina)

·uruchomienie programu stypendialnego dla jastrzębskich uczniów z najwyższymi wynikami w nauce

·Zwiększyliśmy ilość hotspotów do 12. Z darmowego WiFi można korzystać w Bibliotece Miejskiej ul. Krakowska, Opolska, Turystyczna, Jasna, Wodeckiego, w MOK – Kino Centrum, Galeria Historii Miasta, na stadionie miejskim, w urzędzie miasta. W roku 2017 zostaną uruchomione dodatkowe punkty w Jarze Południowym, Inhalatorium, a w 2018 na skateparku i kąpielisku Zdrój.

·Dla potrzeb młodzieży i organizacji pozarządowych przygotowujemy budynek Łazienek III, mieszczący się w Parku Zdrojowym, który będzie rewitalizowany od 2018r. Wykonano projekt budowlany, przygotowywany jest wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków unijnych.

·Trwają poszukiwania terenów miejskich na potrzeby sportów ekstremalnych.

·W roku 2016/2017 zwiększyliśmy liczbę oddziałów przedszkolnych o 3 w stosunku do poprzednich lat.

·Powołałam Radę Pożytku Publicznego jako reprezentanta wszystkich organizacji pozarządowych, reprezentujących mieszkańców.

 

Seniorzy

 

·Powołałam Radę Seniorów, jako organ doradczy i opiniotwórczy w zakresie podejmowanych działań na rzecz seniorów.

·Realizujemy program Aktywni 60+ z propozycjami dla seniorów.

·Trwają prace nad utworzeniem strony Aktywny Senior. Planowane zakończenie w roku 2017.

·UTW otrzymuje wsparcie finansowe na działalność całoroczną oraz wsparcie w postaci niezbędnego do funkcjonowania sprzętu.

·Karta Seniora połączona z ogólnopolską kartą seniora funkcjonuje od lutego 2016r. Do końca grudnia 2016 roku wydaliśmy 2648 kart. Stale poszerza się grupa firm oferujących zniżki dla seniorów. Karty wydawane są w urzędzie miasta w pokoju 213.

·Tworzymy Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej, jako miejsca dziennego pobytu dla seniorów. Klub będzie działał od połowy roku 2017.

·W roku 2016 rozszerzyliśmy zakres profilaktycznych badań w pakiecie „Zdrowy Senior”.

 

Rodziny

 

·Przygotowaliśmy pakiet dla rodzin, który wdrażany jest od 2017r.

·Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Daszek uzyskało pozytywna opinię BGK, dzięki czemu ma możliwość pozyskania środków na budowę mieszkań. Od 2017 roku rusza budowa 26 mieszkań wraz z garażami dla jastrzębian.

·Wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób budujących w Jastrzębiu-Zdroju przez okres 5 lat.

·Od marca 2016r. działa Punkt Interwencji Kryzysowej przy ul Opolskiej 9. Wspiera wszystkich potrzebujących, zwłaszcza osoby pokrzywdzone, ofiary przemocy i sprawców przemocy.

·Utworzyliśmy Klub Integracji Społecznej, który pomaga tym, którzy mają problem ze znalezieniem pracy.

·Otworzyliśmy ogrzewalnię dla osób bezdomnych, dzięki czemu osoby te będą mogły przetrwać bezpiecznie zimę.

·Projektujemy wybieg dla psów przy ul. Turystycznej. Realizacja przewidziana jest w roku 2017.

 • Przeznaczyliśmy teren przy ul. Lompy na Skwer Ojców. Rodzice, którym urodzi się dziecko, będą mogli zasadzić drzewko.

·Miasto współpracuje ze spółdzielniami konsultując zakres zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

·W ramach współpracy Miasta ze Spółdzielnią Nowa zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.

 

Niepełnosprawni

 

·Powołałam pełnomocnika prezydenta ds. osób niepełnosprawnych.

·Modernizujemy budynek po byłej szkole podstawowej nr 11 przy ul. Szkolnej 5, dla potrzeb szkolnictwa specjalnego. Planowane zakończenie inwestycji styczeń 2018r.

·Przygotowujemy projekt modernizacji i dostosowania budynku przy ul. Szkolnej 1 dla potrzeb ŚDS, który funkcjonował będzie od 2018r. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie skupiał osoby niepełnosprawne i chore psychicznie.

·Przygotowujemy oznakowanie dla osób niepełnosprawnych w urzędzie miasta.

·Uruchomiliśmy całodobowy telefon dla osób niemówiących i niesłyszących 516-844-320 (wysyłanie SMSów)

 

Mieszkalnictwo

 

·Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Daszek od 2017 roku buduje 26 mieszkań wraz z garażami dla jastrzębian.

·Wprowadziliśmy zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób budujących w Jastrzębiu-Zdroju przez okres 5 lat.

·Trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kaszubskiej wraz z budynkiem byłej szkoły w celu przekształcenia pod potrzeby budownictwa.

 

Bezpieczeństwo

 

·Poprawiliśmy bezpieczeństwo poprzez wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania technicznego, tzw. aktywne przejścia.

·Zamontowaliśmy tablice ostrzegawcze mierzące prędkość przy ul. Libowiec oraz przy Zespole Szkół nr 13.

·Rozbudowaliśmy monitoring wizyjny w mieście do 17 kamer.

 

Przestrzeń publiczna

 

·Wybudowaliśmy Inhalatorium w Parku Zdrojowym.

·Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu Łaźnia na Moszczenicy. Inwestycja rozpocznie się w 2017r.

·Otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację Parku Zdrojowego. Inwestycja rozpocznie się w 2017r.

·Przygotowany jest projekt budowlany OWN. Inwestycja rusza wiosną 2017r. Jednocześnie składane będą wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji 2019r.

·Zwiększyliśmy ilość hotspotów do 12. Z darmowego WiFi można korzystać w Bibliotece Miejskiej ul. Krakowska, Opolska, Turystyczna, Jasna, Wodeckiego, w MOK – Kino Centrum, Galeria Historii Miasta, na stadionie miejskim, w urzędzie miasta. W roku 2017 zostaną uruchomione dodatkowe punkty w Jarze południowym, Inhalatorium, a w 2018 na skateparku i kąpielisku Zdrój.

·Została opracowana ekspertyza w zakresie najlepszej lokalizacji i koncepcja funkcjonalno-użytkowa aquaparku. Obecnie rozważane są możliwości pozyskania środków finansowych na budowę obiektu.

·Opracowaliśmy koncepcję na zagospodarowanie miasta pod kątem mini centrów osiedlowych, które częściowo realizowane są z budżetu obywatelskiego. W ostatnich dwóch latach wybudowaliśmy z inicjatywy mieszkańców: streed workout oraz mini golf na Os. Morcinka.

·W ramach konsultacji na inwestycję ogólnomiejską mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2017 projekt „Rowerowe Jastrzębie”. W ramach programu od wiosny do zimy będzie w mieście kilka stacji, w których można wypożyczyć rower i poruszać się nim po całym mieście oraz na terenie Czech. Rowery można będzie pozostawić w wyznaczonym lub dowolnym miejscu za pomocą aplikacji w smartfonie.

·Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”, polegający na tworzeniu ścieżki rowerowej z Jastrzębia, przez Zebrzydowice, Godów, Petrovice u Karwiny i w Karwinie. Projekt realizowany będzie od 2017 roku – I etap.

·We współpracy ze spółdzielnią Nowa zostanie wybudowany parking przy ul. Turystycznej.

·Projektujemy budowę wiaty do spotkań wraz z placem zabaw i urządzeniami do ćwiczeń oraz parking w Moszczenicy.

·Projektujemy wybieg dla psów przy ul. Turystycznej. Realizacja przewidziana jest w roku 2017.

 

Środowisko, ekologia

 

·Utworzyliśmy Ekopatrol. Strażnicy Miejscy kontrolują spalanie w piecach.

·Miasto dofinansowało indywidualnym osobom do zakupu pieców ekologicznych i alternatywnych źródeł energii 1,5 mln zł.

 

Kultura, dziedzictwo historyczne

 

·Wybudowaliśmy Inhalatorium w Parku Zdrojowym.

·Po raz pierwszy zorganizowaliśmy Jastrzębski Dzień Działacza Kultury.

·Na stypendia i nagrody dla artystów przeznaczyłam w ostatnich 2 latach 81 tys. zł.

·W hali widowiskowo-sportowej zorganizowane były m.in. takie wydarzenia: koncert Chóru Aleksandrowa, koncert Zespołu Wojska Polskiego, gala Eko Kobieta, tuning day i inne.

·Kwota uzyskana z wynajmowania hali: 2015r. - 73 100,84zł. i 2016r. - 84 492,22zł.

·Od 2015r. organizujemy jarmarki wielkanocne pod kinem Centrum, podczas których prezentowane są kulturalne i kulinarne tradycje śląskie.

·Od 2015r. organizujemy jarmarki bożonarodzeniowe, podczas których można kupić rękodzieła i wyroby tradycyjne śląskie oraz uczestniczyć w tradycyjnym śpiewaniu kolęd i gotowaniu śląskich specjałów.

·Miejska Biblioteka Publiczna organizuje przenośne biblioteczki i wymianę książek podczas różnych wydarzeń kulturalnych w mieście, np. Dzień Dziecka, Dni Miasta.

·Podczas Dni Miasta organizujemy kino pod chmurką w różnych dzielnicach i osiedlach.

·Latem MOK organizuje w poniedziałki kino plenerowe w Parku Zdrojowym.

·Wspólnie z KGW organizujemy jarmarki świąteczne.

·Stworzyliśmy koncepcję ścieżki historycznej, prowadzącej od pomnika przy kopalni Zofiówka do Parku Zdrojowego a nawiązująca do wydarzeń lat 80-tych. Trwają konsultacje z różnymi grupami społecznymi nad zawartością historyczną i sposobem przekazu informacji.

 

Sport, rekreacja

 

·Od 2017 r. rusza modernizacja OWN. Jednocześnie składane będą wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane zakończenie inwestycji 2019r.

·Została opracowana ekspertyza w zakresie najlepszej lokalizacji i koncepcja funkcjonalno-użytkowa aquaparku. Obecnie rozważane są możliwości pozyskania środków finansowych na budowę obiektu.

·W roku 2015 i 2016 zwiększyłam środki na dotacje dla klubów sportowych w stosunku do poprzednich lat o 60%.

·W ciągu 2 lat wsparliśmy finansowo GKS Jastrzębie 1962 poprzez promocję miasta przez sport.

·Organizacjom pozarządowym oferujemy lokale na działalność statutową za 1zł a posiadających status OPP za 0,10zł.

·Obiekty sportowe takie jak, hala widowiskowo-sportowa, hala Omega, lodowisko Jastor, stadion przy ul. Harcerskiej, boisko przy ul. Kościelnej oraz inne udostępniamy za symboliczną złotówkę dla klubów sportowych oraz organizacji szkolących dzieci i młodzież.

·Boiska i sale gimnastyczne udostępniamy organizacjom i klubom wg zasad określonych zarządzeniem prezydenta.

·Na nagrody i wyróżnienia przeznaczyłam w ostatnich dwu latach 563 150,00 zł.

·Wybudowaliśmy boisko przy Szkole Podstawowej nr 16, z udziałem środków rządowych.

·Zmodernizowaliśmy 10 boisk, przy szkołach.

·Obiekty dostępne są dla mieszkańców na zasadach ustalanych z dyrektorami szkół.

·Zmodernizowaliśmy 18 placów zabaw przy przedszkolach.

 

Turystyka

 

·Mieszkańcy wybrali do realizacji w roku 2017 projekt „Rowerowe Jastrzębie”. W ramach programu od wiosny do zimy będzie w mieście kilka stacji, w których można wypożyczyć rower i poruszać się nim po całym mieście oraz na terenie Republiki Czech. Rowery można będzie pozostawić w wyznaczonym lub dowolnym miejscu za pomocą aplikacji w smartfonie.

·Otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Żelazny Szlak Rowerowy”, polegający na tworzeniu ścieżki rowerowej z Jastrzębia, przez Zebrzydowice, Godów, Petrovice u Karwiny i w Karwinie. Projekt realizowany będzie od 2017 roku – I etap. 

·Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu transgranicznego na budynek Łaźni w Moszczenicy. Od roku 2017 będzie on modernizowany i przystosowany do potrzeb turystyki. Zostanie tam utworzony punkt turystyczny oraz muzeum górnictwa i techniki. Obiekt włączony zostanie do Szlaku Zabytków Techniki. 

 

Drogi i chodniki

 

·Zmodernizowaliśmy ul. Witczaka.

·Zmodernizowaliśmy ul. Komuny Paryskiej.

·Wyremontowaliśmy drogi i chodniki za kwotę ponad 11 mln.

 

 

Komunikacja

 

·W związku z brakiem możliwości wystąpienia z MZK, obecnie Miasto zwróciło się do MZK o przygotowanie komunikacji za 0 zł dla dzieci i młodzieży. Projekt wejdzie w życie w I kwartale 2017r. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na tempo prac w MZK.

·Uporządkowaliśmy większość słupków przystankowych. Wyeliminowano kilka słupków na przystankach na rzecz rozkładów jazdy w wiatach przystankowych.

 

Oświata

 

·W roku 2015 zlikwidowaliśmy SKUU (standardowy koszt utrzymania ucznia).

·Finansowanie dostosowaliśmy do bieżących potrzeb przedszkola i szkoły.

·W przedszkolach i szkołach zatrudniani są specjaliści na bieżąco w miarę zgłaszanych przez dyrektorów potrzeb.

·Podnieśliśmy wysokość dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz za wychowawstwo.

·Wykonaliśmy termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 z udziałem środków zewnętrznych.

·Wykonaliśmy termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 14.

·Pozyskaliśmy środki na rozbudowę infrastruktury przedszkolnej dla potrzeb Publicznego Przedszkola nr 10.

·Zmodernizowaliśmy 10 boisk przy szkołach.

·Zbudowaliśmy boisko przy SP 16 z udziałem środków zewnętrznych.

·Zmodernizowaliśmy  18 placów zabaw przy przedszkolach.

·Na bieżąco remontujemy przedszkola i szkoły (oddymianie, łazienki, elewacja).

Anna Hetman

Lista rzeczywiście jest pokaźna. Czy za tymi pozycjami rzeczywiście kryją się istotne działania i osiągnięcia? A to już zostawiamy do oceny samych mieszkańców.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój

wtorek, 10 sty 2017, JN

Mieszkanie

Jastrzębie-Zdrój

cena: 157 000,00 zł
SKORZYSTAJ Z MDM

55.70 m2, Mieszkanie po remoncie , idealne dla osób , które poszukują mieszkania do wprowadzenia. W sprzedaży lokal mieszkalny , typu M-4 o pow. 55,70 m 2 - położony na 4 piętrze przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu- Zdroju . Komfortowe mieszkanie z bardzo... więcej

Turystyczna, renata@jgn-vesta.pl, 883 100 495

KOMENTARZE

 • Maja | 02/02 godz. 10:07

  Adamie, ty chyba patrzysz przez różowe okulary. Podaj przykład jakiejkolwiek zmiany na lepsze.

 • hokeistka | 02/02 godz. 08:16

  hokeistki zamiast dotacji to musiały zapłacić karę 1000 zł.
  gdzie ta pomoc pani prezydent.!!!!!!!!!

 • Adam | 24/01 godz. 14:50

  Wczorajsza sesja pokazała, jakie były zaniedbania przez lata, a P. Prezydent chce to uporządkować. Przestańcie pluć, bo widać, ze robi to jeden cz\łowiek. Pogadamy za 2 lata. Ja widzę wiele zmian.

 • | 24/01 godz. 10:33

  Nie ma czego komentować.

 • do myślący | 21/01 godz. 13:21

  Nie tylko Ginter ale większość Mieszkańców nie widzi żadnych pozytywów. Widzą tylko ci z PO, rodzina i malutka część urzędników, którzy zarabiają niczym dyrektorzy wielkich firm. O tym świadczą ich oświadczenia majątkowe zamieszczone na stronie miasta.

 • jasnet.pl | 10/01 godz. 11:07

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

Z NAMI W ŚWIAT

Hiszpania

COSTA BRAVA

...Costa Brava nic innego jak kolebka wystrzałowych wakacji. Każdy znajdzie coś dla siebie począwszy od zwariowanych imprez kończąc na spokojnych wczasach rozwiń ›

od 1.260 zł

termin: maj - październik

więcej ofert biura ›

GMB Family Tours ›

ZOBACZ TEŻ INNE PROPOZYCJE. WARTO! ›

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

14/11

Krzyk ciszy

0

więcej

BLOGI

22/10

"Kipi kasza…"

5

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X