Dzisiaj jest: niedziela, 19 sierpnia 2018   Imieniny: Bolesław, Emilia, Ludwika

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Sponsorowane

Służyć lokatorom

Uważam, że w życiu można wiele zrobić, ale tylko dzięki pracy zespołowej. Taki zespół w naszej Spółdzielni się ukształtował i możemy wspólnie realizować zadania, w granicach i na podstawie prawa. Ważne jednak, by te zadania służyły przede wszystkim lokatorom – mówi prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Piotr Szereda. Jest mi niezmiernie miło, podziękować wszystkim pracownikom za pozytywną weryfikacje pracy Spółdzielni przez zewnętrznego, niezależnego lustratora, z ust którego padały same pochwały po zakończeniu procesu weryfikacji prawnej i faktycznej i dogłębnym badaniuwszelkich aspektów działalności naszej Spółdzielni.

Nowe, znowelizowane zapisy prawa zmieniły zasady członkostwa w Spółdzielni…

Tak, zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu. Członkiem Spółdzielni może być, ale nie musi, właściciel odrębnej własności lokalu, po złożeniu deklaracji członkowskiej. Tak samo członkiem może być najemca, który posiadał tytuł najmu w momencie przejęcia mieszkania zakładowego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „JAS-MOS” od JSW S.A.  

Wobec tego, ustalenie osób, którym przysługuje członkostwo to poważne wyzwanie, które spółdzielnia musi podjąć…

Oczywiście, że jest to poważne wyzwanie. Obecnie pracownicy zakończyli  weryfikacje wszystkich kartotek lokali mieszkalnych i ustalili, którzy lokatorzy nabyli prawa członka spółdzielni mieszkaniowej w momencie wejścia w życie ustawy. Chcieliśmy aby jeszcze w tym tygodniu mieć uzupełniony rejestr członków SM „JAS-MOS”. Liczba członków SM „JAS-MOS wzrosła znacząco z 4 843 członków do 7 271 członów spółdzielni.

A co ze zmianami w statucie? Będziecie gotowi na najbliższe Walne Zgromadzenie?

25 października 2017 roku zakończyła prace Komisja Statutowa, którą powołała Rada Nadzorcza na wniosek członków Spółdzielni. Głównym celem było przygotowanie zmian statutowych proponowanych przez członków, Zarząd kończy razem z prawnikami opracowywać zmiany wynikające także ze zmiany prawa, o której mówiłem wcześniej. Chcemy i będziemy  przygotowani w 100% na najbliższe Walne Zgromadzenie.

To rzeczywiście sprawne tempo działania, ale mimo to w listopadzie odbędzie się Walne Zgromadzenie, na którym to członkowie rozstrzygną czy pana odwołać ze stanowiska prezesa Zarządu SM.

Faktem jest, że moja praca oraz całego Zarządu podlega ocenie przez lokatorów udzielając na WZ absolutorium. W maju br. do pozytywnego wyniku brakło 4 głosów na 98 oddanych głosów ( 47 za – 51 przeciw), na 4843 członków SM „JAS-MOS. Członków, którzy powinni być na tym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie wtedy mogło, ale nie podjęło decyzji odwołaniu członka Zarządu. Większość Rady Nadzorczej pozytywnie ocenia pracę prezesa i pozostałych członków zarządu. Natomiast w SM „JAS-MOS” powstał spór kompetencyjny pomiędzy byłym przewodniczącym Rady Nadzorczej, a Zarządem. Poskutkowało to, że Rada Nadzorcza postanowiła dokonać zmiany na tym stanowisku. Aby uspokoić i nie doprowadzić do wojenki, jaka jest toczona w innych spółdzielniach postanowiono też zwołać Walne Zgromadzenie. które rozstrzygnie czy faktycznie ma zostać prezes, który nie otrzymał absolutorium. Pomimo zatwierdzenia sprawozdań w tym finansowego sprawozdania oraz bardzo dobrym wynikiem finansowym, który otrzymał pozytywną opinią rewidenta biegłego.

Mówiąc, o finansach mówi się w SM, że sporo wydano pieniędzy za odwołanie byłego prezesa i zwolnienie z pracy pracowników.

Jeżeli chodzi o dowołanie prezesa nie będą komentował to decyzja Rady Nadzorczej i faktycznie w skutek wyroku sądowego otrzymał trzy miesięczną odprawę. Natomiast obejmując pracę w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą dokonałem wypowiedzeń umów o pracę kierownikom administracji, ze względu na zmiany organizacyjne jak i też słabą, jakość wykonywania przez nich obowiązków. Obecni kierownicy zdaniem sporej części lokatorów zasługują wręcz na pochwały, jakość ich pracy jest zdecydowanie lepsza od poprzedników. A z wyrokami sądów nie będą dyskutował.

To jest pan obecnie w stanie zawieszenia?

Nic podobnego pomimo tych wydarzeń, pracujemy normalnie. Jak już wspominałem, przygotowujemy nowy rejestr członków SM, kończymy fazę przegotowań i wchodzimy w etap analiz oraz audyty. Od stycznia 2018 roku rozpoczynamy etap wdrażania nowego Zintegrowanego Sytemu Informatycznego, który pozwoli SM zgodnie z prawem realizować JPK, split-payment, RODO. Ponadto przygotowaliśmy cały zestaw dokumentacji i oczekujemy na decyzje WFOŚ, która pozwoli nam dalej przy ich wparciu finansowym prowadzić program termomodernizacji budynków. Przygotowujemy plany remontów na rok 2018. Przygotowujemy dla Rady Nadzorczy plan finansowo – gospodarczy na rok 2018, Projektujemy powstanie placów z elementami do ćwiczeń rekreacyjnych dla dorosłych. Podejmujemy współpracę z Jastrzębskim Zakład Wodociągów i Kanalizacji w celu montażu na placach zabaw poidełek. Jak widzi pan nie zwalniamy tempa prac. 28 listopada 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej otrzymamy opinię lustratora. Z tego, co mi obecnie wiadomo protokół po lustracyjny nie będzie miała, co do działalnego zarządu zastrzeżeń. Ten rok finansowy też zakończy się wynikiem dodatnim. Więc nie czuję, aby Ja, Zarząd czy też pracownicy byli w stanie zawieszenia. Porostu robimy swoje i oczkujemy na sprawiedliwą oceną za całokształt naszej pracy.  

Daję więc panu szansę i proponuję aby w paru zdaniach przedstawić - jakie zmiany, jakie działania podjął Pan wraz z Zarządem, pracownikami Spółdzielni w ciągu ostatnich dwóch lat?

Faktycznie okres dwóch lat, to czas wielu zmian w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”. Począwszy od organizacji pracy Spółdzielni, zmian kadrowych,  podejścia do obsługi i do załatwiania spraw oraz problemów naszych członków. Zaczęliśmy od zmian organizacyjnych i wymiany pracowników na stanowiskach kierowniczych. Zwłaszcza w administracjach osiedlowych. Dokonaliśmy weryfikacji funkcjonowania, jakości pracy i obsługi lokatorów według wytycznych standardów jakości usług ISO 9001:2015. Wprowadziliśmy zasadę sprzątania całych klatek schodowych, dokonaliśmy wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe, przystosowaliśmy na wszystkich budynkach instalację AZART do odbioru cyfrowych kanałów naziemnych MUX-8. Poprawiliśmy bezpieczeństwo i jakość placów zabaw, systematycznie poprawiamy jakość placów gospodarczych. Włączyliśmy się w program termomodernizacji budynków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i za ten rok możemy uzyskać wsparcie finansowe wysokości około 1,5 miliona złotych. Uzyskaliśmy zwrot za termomodernizację w latach 2011-2016, za tzw. „białe certyfikaty”, na kwotę 240 tys. złotych. Podjęliśmy ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy wskutek czego otrzymaliśmy 550 tysięcy złotych wsparcia na stworzenie miejsc pracy oraz ponad 40 tysięcy złotych na szkolenie pracowników. Nasze zmiany objęły także systemową gospodarkę terenami zielonymi (trawniki, żywopłoty, kwiaty, krzewy, drzewa). W tym roku kończymy pełną inwentaryzację piwnic i wspólnych pomieszczeń. Porządkujemy parkingi, w tym miejsca dla niepełnosprawnych, a także malujemy miejsca postojowe. Udało się też wymienić tablice ogłoszeniowe na całych zasobach. Zgodnie z zaleceniami po kontrolach dokonaliśmy remontu i modernizacji pomieszczeń szatni dla pracowników zgodnie z wymogami BHP. W zakresie gospodarki lokalami, uporządkowaliśmy umowy na najem lokali użytkowych oraz dzierżawy terenów. Dostosowujemy Spółdzielnię i jej funkcjonowanie do zmian ustawowych, które weszły w życie we wrześniu 2017 r.  Po kliku miesiącach kończymy etap przygotowań do wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego poprawiającego znacząco obsługę Spółdzielni.

Sporo zadań pan wymienił jednym tchem, aż trudno uwierzyć, że taka praca została wykonana w ciągu 24 miesięcy…

Chcę mocno pokreślić, że ten dobry wynik pracy zawdzięczamy całemu Zarządowi, wszystkim pracownikom, Radzie Nadzorczej, jak i też lokatorom, którzy nas w tym działaniu wspierają. Ja osobiście uważam, że można w życiu wiele zrobić, ale tylko dzięki pracy zespołowej. Taki zespół w naszej Spółdzielni się ukształtował i możemy wspólnie realizować nowe zadania.  Staram się słuchać ludzi i ich potrzeb, analizując swym przygotowaniem i doświadczeniem, co jest możliwe do zrobienia i służy lokatorom.

No tak, ale do większych zadań trzeba było pewnie wiele osób przekonać?

Oczywiście, w przypadku naszej Spółdzielni okazało się, że jest to zadanie trudne, ale nie niewykonalne. Po pierwsze, trzeba zaspokoić potrzeby naszych lokatorów. To jest jedno z ważniejszych zadań. Taką potrzebą było wprowadzenie sprzątania całości klatek schodowych, gdzie ponad 80% lokatorów poparło tę inicjatywę. Trzeba też przypomnieć, że w prawie 30 % zasobów taka usługa była już świadczona, ale pracownicy byli zatrudnieni na umowach śmieciowych i SM nie posiadała koniecznego, i wymaganego prawem zabezpieczenia dla nich w postaci szatni, co nam, nota bene, skutecznie wytknęli Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid. Wykorzystując fundusz Powiatowego Urzędu Pracy połączyliśmy te zadania. Wprowadziliśmy sprzątanie, unormowaliśmy prawne zatrudnienie pracowników na normalnych umowach o pracę, wraz z remontem szatni, za pieniądze PUP w wysokości około 550 tysięcy złotych, z czego tak naprawdę kosztowało to 144 tysiące złotych plus wkład własny (praca naszych konserwatorów). Dzięki temu 400 tysięcy w ciągu dwóch lat zasiliło nadwyżkę budżetową naszej Spółdzielni.

A co z piwnicami? Czyżby w Spółdzielni panował taki bałagan, że trzeba było uruchamiać machinę inwetaryzacyjną?

Niestety, sprawa piwnic – delikatnie mówiąc –  była nieuporządkowana. Nawet jeden z wieloletnich członków Rady Nadzorczej, życzył nam „powodzenia jak to przeprowadzimy”. Jak wiemy (poza kilkoma blokami w SM) do każdego lokalu mieszkalnego jest przypisana jedna piwnica. Wskutek różnych działań lokatorów oraz braku dostatecznego nadzoru ze strony SM (w latach poprzednich) wkradł się totalny bałagan. Na tym przykładzie można pokazać zgodną, zbiorową pracę. W pierwszej kolejności Zarząd wraz z Radą Nadzorczą opracował czytelne zasady korzystania z piwnic i pomieszczeń wspólnych. Potem pracownicy sukcesywnie docierali do 6536 lokatorów, aby spisać, nadać numer, wprowadzić do kartoteki i unormować zasady korzystania ze wspólnych pomieszczeń (np. suszarnie, pralnie, wsypy itp.). Przypomnę podstawową zasadę, że jeżeli, np. ze suszarni mogą korzystać wszyscy lokatorzy (w każdej chwili jest dla nich dostępna) to koszty są wliczone w eksploatację danej nieruchomości. Natomiast, jeżeli tylko jedna, dwie, trzy osoby korzystają z tego pomieszczenia to spisywana z nimi jest umowa i mogą dalej korzystać, ale odpłatnie, a te pieniądze zasilają fundusz danej nieruchomości. Prace nad porządkowaniem tego problemu zaczęliśmy dokładnie rok temu i jesteśmy już na finiszu.

A co z wymianą wodomierzy?

To kolejne gigantyczne zadanie, które stanęło przed służbami technicznymi, ale także działem eksploatacyjnym i naszymi administracjami. Oczywiście wniosek Zarządu zaakceptowała Rada Nadzorcza. Tego zadania podjęliśmy się w pierwszym półroczu br., choć przygotowywaliśmy się do niego już w IV kwartale 2016 r. Musieliśmy po raz kolejny dotrzeć do 6536 mieszkań i dokonać wymiany.

Może tak w skrócie o pozytywach tej inwestycji…

Dobrze, to spróbuję w skrócie: wcześniej występowały błędy w rozliczeniach. Nowe wodomierze wykazują zużycie do 3 miejsc po przecinku i od razu wiemy, ile wody zostało zużyte. Tam, gdzie mamy problem z niedoborami w zużyciu wody zastosowano technologię optyczną przepływu całkowicie odporną na działania zewnętrznych pól magnetycznych. Innymi słowy nie ma możliwości zakłócania pomiaru przepływu wody. Nie zdarzy się już tak, że lokator będzie musiał płacić za innych współlokatorów. Nowoczesny wodomierz może informować o modyfikacji lub próbach zmian w urządzeniu np. zdjęciu nakładki, przepływu wstecznego, czy przyłożenia magnesu. Wspieramy uczciwych lokatorów.

Mówił Pan o sporych kwotach uzyskanych z termomodernizacji i programie termomodernizacyjnym…

Tak, sprawa jest bardzo ważna ze względu na możliwość uzyskania sporych kwot.  Spółdzielnia „JAS-MOS” przystąpiła do programu oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Zarząd zamówił audyt, zaplanowaliśmy ścieżkę oraz wskazaliśmy budynki (po uzyskaniu zgody 55% lokatorów). Pion techniczny przygotował pierwsze budynki, które będą realizowane w najbliższym czasie. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych, na które powinniśmy uzyskać dofinansowanie w wysokości 1,5 miliona złotych. Przy okazji przeprowadziliśmy szczegółowy audyt budynków, na których w latach poprzednich dokonano inwestycji termomodernizacyjnej, a nie wystąpiono o żadne dofinansowanie. Zarząd po przeprowadzonym audycie wystąpił o przyznanie tzw. „białych certyfikatów”. Nasz wniosek został zaakceptowany i uzyskaliśmy kolejne 240 tysięcy złotych.  Oczywiście będziemy nadal namawiać lokatorów do pozytywnego rozpatrywania naszych wniosków o docieplenie budynków, bo to się naprawdę opłaca. Korzyści dla lokatora, to nie tylko komfort cieplny w budynku, lepszy wizerunek bloku, to także dodatni skutek finansowy w opłatach za CO.

A co z przyszłością w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”?

Przed nami wiele zadań do wykonania, rozpoczęliśmy proces wymiany wind. Mamy na naszych zasobach ponad 50% starych wind. Do tego czasu nie było pomysłu na całkowite systemowe rozwiązanie tego problemu. W miesiącu wrześniu odbyłem serię spotkań z lokatorami w terenie, przy naszych placach zabaw. Uzyskałem tam pozytywną akceptację na przeprowadzenie tej inwestycji. W budynkach, w których będzie się to wiązało z podniesieniem kosztów remontowych, przeprowadzamy ankietowanie. Dodatkowo tam, gdzie będzie największe zainteresowanie to zaczniemy od przyszłego roku. Przewidujemy, że inwestycja wymiany 21 wind nastąpi w ciągu kilku lat. Nadal sukcesywnie będziemy też wymieniać wiaty na odpady komunale. W przyszłym roku zakończymy porządkowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na wniosek lokatorów będziemy montować przy placach zabaw elementy do gimnastyki, ćwiczeń dla dorosłych. Przy okazji chcę wspomnieć, że jest pomysł na zamontowanie poidełek przy placach zabaw. Mamy pomysły na dalsze porządkowanie terenów zielonych.

Kolejne nowe zadanie, nad którym Zarząd pracował to Zintegrowany System Informatyczny. Na jakim etapie jest sprawa?

Nad tym zadaniem nie pracował tylko Zarząd, ale także nasi pracownicy, w dodatku ze wszystkich komórek organizacyjnych. Pomysł unowocześnienia i poprawienia organizacji pracy poparła Rada Nadzorcza. Zmuszają nas do tego okoliczności zewnętrzne. To po pierwsze - nowe przepisy podatkowe i ochrony danych osobowych (JPK, RODO itp.). Po drugie, to konieczność dalszej poprawy jakości pracy z wykorzystaniem bazy informatycznej. Najważniejszą cechą dobrego systemu informatycznego jest bez wątpienia pełna integracja wszystkich jego elementów. Po trzecie, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego stanowiska pracy natychmiast dostępne są dla pozostałych, zwiększając tym samym szybkość i efektywność pracy w SM. Po czwarte, odpowiednia budowa aplikacji pozwala - przy wykorzystaniu dostępnych w systemie narzędzi - na niemalże nieograniczoną analizę zgromadzonych informacji. Dane wprowadzane i aktualizowane są przez uprawnionych pracowników. Następnie, w tym samym momencie, udostępniane są Zarządowi i innym pracownikom w zakresie dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Zyskamy większą efektywność pracy przy niższym jej nakładzie.

W tym momencie w Waszej spółdzielni odbywa się lustracja, jakie są efekty kontroli lustratora?

Lustrator w naszej spółdzielni zakończył swoją kontrolę. Instytucję lustracji reguluje prawo spółdzielcze. Zgodnie z nim każda spółdzielnia ma obowiązek przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracji. Może być ona jednak przeprowadzona w każdym czasie na żądanie walnego zgromadzenia, rady nadzorczej lub 1/5 członków spółdzielni. Celem lustracji jest sprawdzenie m.in., czy władze spółdzielni prawidłowo gospodarują środkami spółdzielców. Z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie i zarządowi spółdzielni. Na jego podstawie przeprowadzający lustrację związek rewizyjny lub KRS opracowuje wnioski polustracyjne, przekazywane władzom spółdzielni. W naszym przypadku ocena pracy Zarządu wypadła pozytywnie. W tym miejscu chciałabym bardzo podziękować wszystkim pracownikom za pozytywną weryfikacje pracy. Ponieważ lustrator bada wszelkie aspekty działalności spółdzielni, a my usłyszeliśmy z ust lustratora same pochwały. Jeszcze raz dziękuję pracownikom członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi za pozytywna weryfikację naszej wspólnej pracy.  

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w realizacji nowych zadań.

 

poniedziałek, 20 lis 2017, SM Jas-Mos

Mieszkanie

Jastrzębie Zdrój

cena: 80 000,00 zł
M-2 LUB M-3 GOTÓWKA KUPIĘ

38.00 m2, Klient gotówkowy kupi M-2 lub m-3. Kontakt 883 100 480 więcej

Jastrzębie-Zdrój, jola@jgn-vesta.pl, 883 100 480, 883 100 480

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X