Dzisiaj jest: piątek, 16 listopada 2018   Imieniny: Maria, Marek, Małgorzata

więcej ›

PUBLICYSTYKA

Sponsorowane

Współpraca w SM "Jas-Mos"

Rada Nadzorcza jest niezależnym organem samorządowym spółdzielni mieszkaniowej i musi mieć zapewnione warunki całkowitej autonomii w podejmowaniu decyzji i działań w ramach statutowych uprawnień. Zaś Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej w jej imieniu wykonuje działania kontrolne w pełnym zakresie – mówi przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” Pan Krzysztof Kordela.

Członek Rady Nadzorczej powinien reprezentować wysoki poziom moralny i etyczny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej – dodaje Pan Piotr Szereda Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”, podczas naszej rozmowy na temat współpracy organów spółdzielni mieszkaniowej.

Jak istotnym organem w spółdzielni mieszkaniowej jest Rada Nadzorcza ?

Piotr Szereda - Rada Nadzorcza jest organem osoby prawnej, w naszym przypadku jest organem spółdzielni mieszkaniowej, który jest wybierany przez Walne Zgromadzenie. Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Tryb powoływania rady określa Statut. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółdzielni. Rada do swoich zadań zalicza między innymi: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie planów gospodarczych, zatwierdzanie struktury organizacyjnej, uchwalanie regulaminów wewnętrznych, wybieranie biegłego rewidenta, nadzorowanie i kontrolowanie działalność Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszystkie te działania realizuje w sposób kolegialny.

Zakres zadań spory, zwłaszcza ten kontrolny ?

Krzysztof Kordela – Oczywiście, dlatego w ramach działalności naszej Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja Rewizyjna. Członkowie Komisji Rewizyjnej, jak każdy członek Rady, opiniują projekty regulaminów oraz innych przepisów mających obowiązywać w obszarze Spółdzielni. Kontrolują w zasadzie całą działalność Spółdzielni, między innymi: zakres poziomu obsługi lokatorów przez poszczególne komórki organizacyjne; prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji majątku Spółdzielni; sposób i jakość utrzymania zasobów. Kolejne dziedziny to: kontrola realizacji skarg i wniosków członków Spółdzielni kierowanych do organów Spółdzielni, ocena poziomu realizacji inwestycji czy też windykacji zaległości, i wiele innych których nie sposób wymienić. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna niezwłocznie przekazuje informację Radzie Nadzorczej wraz z wnioskami. Ta z kolei, jeżeli uzna za stosowne, podejmuje działania wobec Zarządu, wydając zalecenia do usunięcia ujawnionych błędów w określonym czasie.

Członkowie Spółdzielni czasami zastanawiają się w jaki sposób wybierane są firmy, które wykonują usługi na rzecz Spółdzielni ?

P. SZ. – W naszym przypadku, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawia plan przetargów. Ponadto na 7 dni przed pierwszymi czynnościami przetargowymi, to jest otwarciem ofert przetargowych, Zarząd Spółdzielni informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej o planowanych postępowaniach. W przypadku naszej Spółdzielni, w ramach nadzoru, każdy członek Rady Nadzorczej może być obecny podczas prowadzenia procedury przetargowej. Uczestnicząc w tych czynnościach, członek podpisuje listę osób obecnych podczas przetargu. Następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej składa ustną relację z jego przebiegu.

No tak, ale co z poufnością takich przetargów ?

K. K. - Rada Nadzorcza jest niezależnym organem samorządowym spółdzielni mieszkaniowej i musi mieć zapewnione warunki całkowitej autonomii w podejmowaniu decyzji i działań w ramach statutowych uprawnień. Zaś Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej w jej imieniu wykonuje działania kontrolne w pełnym zakresie. Ponadto przypominam, że członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które stanowić mogą tajemnicę handlową lub produkcyjną Spółdzielni albo jej kontrahentów, jak również te, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę, względnie też wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych lub ujawnieniem danych osobowych członków, najemców lub właścicieli lokali nie będących członkami. Obecność członków Rady Nadzorczej podczas przetargów oraz negocjacji czyni ten proces transparentnym, a jednocześnie podlega bieżącemu nadzorowi i kontroli.

Czyli członkowie spółdzielni mają pełne zaufanie do Rady Nadzorczej ?

P. Sz. - Członek Rady Nadzorczej powinien reprezentować wysoki poziom moralny i etyczny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej powinno być poparte przez co najmniej 50 członków Spółdzielni w formie pisemnej. Kandydatury na członków Rady powinny być przedstawiane w trakcie Walnego Zgromadzenia z uzasadnieniem w celu umożliwienia świadomego wyboru. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być pracownik spółdzielni, osoba, która świadczy usługi na rzecz spółdzielni, zajmuje się konkurencyjnymi interesami w stosunku do spółdzielni, nie powinna nim też być osoba bliska pracownikowi. Spośród zgłoszonych kandydatów Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera członków Rady Nadzorczej. Czyli, ubiegający się o miejsce w Radzie  musi posiadać społeczne zaufanie.

Jakie zasady powinny obowiązywać członków Rady Nadzorczej ?

K. K. - Rada nadzorcza powinna działać zgodnie z regulaminem, który jest jawny dla wszystkich członków spółdzielni. Członek rady nadzorczej nie może uczestniczyć w posiedzeniu rady i głosować podczas rozpatrywania sprawy związanej z osobistym interesem, bądź z interesem kogoś z rodziny lub osoby, z którą łączą go inne powiązania. Dlatego członkami rady nadzorczej nie powinny być osoby których bliscy pracują w spółdzielni. W przypadku gdy wystąpi konflikt interesów, członek rady nadzorczej powinien poinformować o tym fakcie pozostałych członków rady. Czynności kontrolne podejmowane przez radę nadzorczą powinny odbywać się według uchwalonego przez radę planu kontroli, zaś Zarząd jest zobowiązany dostarczyć w tym zakresie dokumentację oraz udzielić stosownych wyjaśnień.

Czyli w tym zakresie działalności całej spółdzielni, Zarząd i Rada są skazane na dobrą współpracę ?

K.K. - Tak oczywiście, i muszę powiedzieć, że to Zarząd powinien dbać o przejrzystość i efektywność zarządzania Spółdzielnią oraz prowadzić jej sprawy zgodnie z przepisami prawa, międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, niniejszym kodeksem dobrych praktyk obowiązujących w spółdzielczości oraz interesami wszystkich członków spółdzielni. Rada nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolnym w pełnym zakresie. Zarząd nie może utrudniać pracy radzie nadzorczej. Te dwa organy dla dobra spółdzielców w ramach swoich kompetencji powinny ze sobą współpracować. Spółdzielnia dobrze funkcjonuje, jeżeli Zarząd i Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie we współpracy i odpowiedzialnej działalności kierują się demokracją, sprawiedliwością, solidarnością, uczciwością i otwartością.        
Maj to miesiąc Walnych Zgromadzeń, czy można podać termin pierwszego Walnego Zgromadzenia Waszej spółdzielni ?

P. Sz. - Planujemy przeprowadzić Walne Zgromadzenie na przełomie miesiąca maja i czerwca 2018 roku (22 maj – 07 czerwiec). Planowany termin wynika z potrzeby przeprowadzenia konsultacji w miesiącu kwietniu z Komisją Statutową, którą chcemy zapoznać z propozycjami zmian w statucie, płynących z wniesionych uwag przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jeszcze w miesiącu kwietniu nasi Członkowie w biuletynie „Nasze mieszkanie” będą mogli zapoznać się ze szczegółami zmian statutowych oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej. Zarząd zgodnie ze swoimi kompetencjami, zawartymi między innymi w § 84 Statutu,  jest odpowiedzialny za zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia. Nie chcemy tego robić w przyspieszonym terminie i z zaskoczenia. Tak, by każdy mógł spokojnie i dobrze przygotować się do Walnego, otrzymując jak najszerszy materiał do dyskusji i wysuwania wniosków.

Po zmianie ustaw związanych z prawem spółdzielczym zwiększyła się liczba członków spółdzielni, a przepisy umożliwiły reprezentowanie członka przez pełnomocnika ?

K.K. – Faktycznie, w naszej spółdzielni znacząco wzrosła liczba członków. Część z nich podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia skorzystała z nowych uprawnień i na Walnym była reprezentowana przez pełnomocników. Przypominamy, że pełnomocnictwo należy przedstawić na piśmie przed wejściem na salę obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z prawem lista pełnomocników jest odczytywana na początku zebrania.

Kiedy należy zgłosić pełnomocnika ?

P.Sz. -  Członek spółdzielni lub jego pełnomocnik może zgłosić się na „swoją” część Walnego Zgromadzenie w każdym momencie, wtedy też wpisuje się na listę obecności. Oczywiście na początku zebrania jest odczytywana lista pełnomocników, ale jeżeli w trakcie zebrania zgłoszą się kolejni pełnomocnicy, to po raz drugi przed ważnymi głosowaniami uchwał zostanie odczytana uzupełniona lista pełnomocników. Tak, aby wszyscy obecni na sali posiadali wiedzę o liczbie osób uczestniczących w zebraniu. W tym, ilu jest pełnomocników i kogo reprezentują. Nad prawidłowością przygotowania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia czuwa Rada Nadzorcza, a zebranie prowadzi prezydium wybrane spośród Członków Spółdzielni.  To członkowie spółdzielni są gospodarzami Walnego Zebrania.

K.K. – Chcę podkreślić, że z godnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych Art. 83. członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Zapewnia to swobodę dostępu i uczestnictwa w każdym momencie Walnego Zgromadzenia.

A co z projektami uchwał czy na przykład ze zmianami w statucie ?

P.Sz. – To też reguluje ustawa. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

K.K. – Należy dodać, że członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał, projekty zmian w statucie w postaci żądania, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

No tak ale np. Zarząd ( prezes ) nie uwzględni tego żądania w porządku obrad ?

P.Sz. – Szczerze nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ponieważ to na Zarządzie spoczywa obowiązek przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni. Chcę podkreślić, że jest to obowiązek ustawowy. Myślę, że gdy jest dobra relacja, współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą, członkami Spółdzielni to nie ma żadnych przeszkód aby w porządku zebrania umieścić wszystkie wnioski i postulaty członków.

K.K. – Chcę dodać, że przypadku naszej SM „JAS-MOS” nie wyobrażam sobie aby członek lub jego pełnomocnik nie został wpuszczony  na Walne Zgromadzenie czy też projekty uchwał złożone w ustawowym terminie nie były uwzględnione w porządku obrad. Chcę jeszcze raz podkreślić, że nad prawidłowością przygotowania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia czuwa Rada Nadzorcza, a zebranie prowadzi prezydium wybrane spośród Członków Spółdzielni.  To członkowie spółdzielni są gospodarzami Walnego Zebrania.

Reasumując naszą rozmowę, należy podkreślić, że w Waszym przypadku nadzór i kontrola Rady Nadzorczej nie koliduje ze współpracą i współdziałaniem z Zarządem Spółdzielni ?

P. SZ. i K. K. – Oczywiście podzielamy ten pogląd.

Dziękuję za rozmowę Panu Piotrowi Szereda oraz Panu Krzysztofowi Kordela. Myślę, że jeszcze wrócimy do rozmowy na temat spółdzielczości.
 

czwartek, 12 kwi 2018, Artykuł sponsorowany

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

ARTYKUŁY

więcej

BLOGI

04/10

Pęd do władzy

6

więcej blogów

KALENDARZ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X