Dzisiaj jest: niedziela, 19 listopada 2017   Imieniny: Elżbieta, Maksymilian, Salomea

więcej ›

WIADOMOŚCI

Dobre wyniki JSW

Rok 2016 był dla sektora węgla koksowego okresem dynamicznych zmian w zakresie popytu i podaży, a co za tym idzie także cen tego surowca. Producenci węgla koksowego doczekali się po niemal trzech latach kryzysu gwałtownego odbicia cen węgla. Miało to ogromny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW, która dzięki efektom działań restrukturyzacyjnych oraz wynikom ostatniego kwartału zakończyła 2016 rok zyskiem netto w wysokości 4,4 mln złotych.

GK JSW 2015 rok zamknęła stratą netto w wysokości 3 285,2 mln zł, co w dużej mierze było efektem dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku. Warto odnotować, że jeszcze po 9 miesiącach 2016 r. Grupa Kapitałowa JSW miała stratę na poziomie  286,4 mln zł , ale już za cały 2016 r. osiągnęła zysk w wysokości 4,4 mln zł. Wynik samej JSW był jeszcze lepszy, ponieważ w 2016 roku spółka wypracowała zysk netto w wysokości 372 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej JSW w 2015 roku była ujemna (z uwzględnieniem odpisów) i wynosiła -2 533,1 mln zł. W 2016 roku była dodatnia i wzrosła do 1 065,4 mln zł.

W 2016 roku kopalnie JSW wyprodukowały 16,8 mln ton węgla (o 3,1 procent więcej niż w 2015 roku), w tym 11,6 mln ton węgla koksowego i 5,2 mln ton węgla do celów energetycznych. Sprzedaż ogółem węgla przez JSW  ukształtowała się na poziomie 17,2 mln ton, a więc o 3,6 procent większym niż w 2015 roku (sprzedaż węgla koksowego wzrosła o 0,7 mln ton, a węgla do celów energetycznych spadła o 0,1 mln ton).

Przychody ze sprzedaży węgla osiągnęły w ubiegłym roku poziom 3 551,6 mln zł i były wyższe o 3 proc. niż uzyskane w 2015 roku. Było to możliwe dzięki wzrostowi wielkości produkcji węgla koksowego i jego sprzedaży po wyższych cenach. W czwartym kwartale średnia cena węgla  koksowego z JSW wzrosła o 82,2 procent w stosunku do trzeciego kwartału. W ciągu całego roku ceny węgla koksowego wzrosły o 5,3 procent w stosunku do poprzedniego roku, natomiast ceny węgla do celów energetycznych spadły o 12,1 procent.

- Powodem dynamicznego wzrostu cen spotowych w trzecim i czwartym kwartale 2016 roku były przede wszystkim ograniczenia po stronie podażowej wynikające z wprowadzenia regulacji wydobycia w Chinach, ogłoszenia siły wyższej w Australii oraz zamykania kopalń w USA, to doprowadziło do krótkoterminowej kumulacji niedoborów węgla koksowego na globalnym rynku, ale już pod koniec roku mieliśmy do czynienia z odwróceniem tego trendu. Na rynku szybko zniknął deficyt węgla koksowego, a ceny zaczęły się normalizować. Przed nami również powrót do normalności, firmie potrzebna jest długofalowa strategia działania, która przygotuje nas  do ciężkich czasów, do radzenia sobie na niestabilnym i dynamicznie zmieniającym się rynku węgla i koksu. Prace nad nią już się rozpoczęły – podkreśla Daniel Ozon, p. o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W 2016 roku koksownie wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW wyprodukowały i sprzedały 4,1 mln ton koksu. W porównaniu do 2015 roku produkcja koksu spadła o 2,4 proc., a jego sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wzrosła o 2,5 proc. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych, w analizowanym okresie osiągnęły poziom 2 822,7 mln zł i były niższe o 7,5 procent niż w 2015 roku. Niższe przychody w segmencie koksowym były wynikiem trudnej sytuacji w sektorze stalowym i koksowym i spadku o 10 proc. cen koksu ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych.

fot. JSW

 

piątek, 17 mar 2017, Informacja nadesłana

KOMENTARZE

 • Zwiazkowiec | 20/03 godz. 21:58

  My zwiazkowcy mamy wieksze prawo przejść do SRK. Bo myśmy walczyli o prawa górników jak Wy żeście zajmowali się bezmyślną praca na dole.

 • Cuś za Cuś | 20/03 godz. 21:31

   
  USTAWA
  z dnia 9 marca 2017 r.
  o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
  Art. 1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 704, 1592, 1991 i 2260) wprowadza się następujące zmiany:
  1)     w art. 8e dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
  „2. W przypadku zbywania na rzecz przedsiębiorstwa górniczego przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego lub jego oz więcej »naczonej części, w skład którego wchodzą nieruchomości rolne, przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) nie stosuje się.
  3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przez przedsiębiorstwo górnicze na podstawie zdarzeń prawnych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2, jeżeli ich nabywcą jest Skarb Państwa, państwowa osoba prawna lub przedsiębiorstwo górnicze.”;
  2)     w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Urlop górniczy, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1, przysługuje pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy, w tym staż pracy w okresie pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240), lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż cztery lata do nabycia prawa do emerytury - w wymiarze do czterech lat.”.
  Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
   
   
                                                                                                MARSZAŁEK SEJMU
   
   
   
                                                                                                  / – / Marek Kuchciński

 • max | 20/03 godz. 11:09

  SKANDAL skreslaja z listy gornikow którzy mieli isc na urlopy górnicze by zrobić miejsce dla związkowego betonu co dolu nie widzieli.

 • Roman | 20/03 godz. 08:25

  Granda , Związkowcy do SRK przecież ich praca nie ma żadnego związku z pracą górniczą ?
  Do prokuratury z tym , przekręt na skalę Misiewiczów !!!

 • Ryba | 20/03 godz. 07:02

  Zaraz się odezwiemy i zarobki i nasze urlopy dla nas związkowców a i tak na urlopach będziemy zasiadywac w związkach i kabinowac z kasa

 • jasnet.pl | 17/03 godz. 12:18

  Komentarze do tego tekstu zostały wyłączone! Minął okres dodawania komentarzy.

zobacz wszystkie komentarze

zamknij

WIADOMOŚCI

17/11

Dobre widoki JSW

24

więcej wydarzeń

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

KALENDARZ WYDARZEŃ

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
Zamknij X