21
Sty
2013
Szczęśliwy numerek Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z opracowanym przez Radę SU i zatwierdzonym przez Dyrektora Szkoły Regulaminem "Szczęśliwego numerka".

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

  1. „Szczęśliwy numerek” jest formą przywileju ucznia, akceptowanego przez wszystkich nauczycieli i uczniów.
  2. „Szczęśliwy numerek” zwalnia z niezapowiedzianego sprawdzania wiedzy, tj. odpowiedzi ustne i niezapowiedziane kartkówki oraz z innych niezapowiedzianych form sprawdzania wiedzy.
  3. „Szczęśliwy numerek” nie zwalnia z zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów, prac klasowych oraz ZAPOWIEDZIANYCH kartkówek, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiedzy.
  4. „Szczęśliwy numerek” nie obowiązuje pierwszego dnia po dłuższych (powyżej 3 dni) przerwach w nauce tj.: ferie, przerwa świąteczna, a także na tydzień przed terminem wystawiania ocen na koniec semestru i roku szkolnego.
  5. Uczeń może zrezygnować ze swojego przywileju i odpowiadać lub pisać niezapowiedzianą kartkówkę oraz poddać się innej niezapowiedzianej formie sprawdzania wiedzy informując o tym fakcie nauczyciela.
  6. Losowanie „Szczęśliwego numerka” następuje o godzinie 18:00 w dniu poprzedzającym dzień, w którym dany numerek będzie obowiązywał.
  7. Losowanie „Szczęśliwego numerka” dokonywane jest przez e-dziennik Librus (www.dziennik.librus.pl) i widoczny jest po zalogowaniu się na swoje konto. Umieszczony jest również na tablicy obok pokoju nauczycielskiego.
  8. Nauczyciel nie może zmieniać zasad wymienionych w regulaminie np. dokonywać przeklasyfikowania sprawdzianu na kartkówkę, oczekiwać rezygnacji z przywileju „Szczęśliwego numerka” na rzecz „nieprzygotowania do zajęć” itp. lub w inny sposób przekształcać treści niniejszego regulaminu.