21
Maj
2019
Rekrutacja elektroniczna do szkół średnich Drukuj
Wpisany przez Administrator   

Od poniedziałku, 13 maja 2019 r., uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz ósmych szkoły podstawowej mogą rejestrować się w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół średnich.

https://slaskie.edu.com.pl

 

Nabór elektroniczny - informacje

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020  prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący gimnazjum i szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

 

 

I ETAP – zakładanie konta w systemie i dostarczenie wydrukowanego wniosku do szkoły pierwszego wyboru. 

od 13 maja - 25 czerwca 2019

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób:

zakładając konto indywidualnie w domu lub w swojej szkole lub zgłaszając się do szkoły I wyboru, gdzie będzie udzielona pomoc w założeniu konta

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

Proces zakładania konta składa się z następujących kroków

 1. Uzupełnienie swoich danych osobowych (podanie adresu email pozwoli na przywrócenie dostępu do konta w sytuacji zapomnienia hasła)
 2. Uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
 3. Wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej

Wniosek może zostać wydrukowany tuż po założeniu konta i wyborze szkół i klas, możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół

UWAGA Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już żadnych zmian.
 • wniosek musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie
 • w przypadku wyboru, na którejkolwiek preferencji, szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe należy, zasięgnąć informacji w tej szkole, kiedy będzie niezbędne dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego  orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • w przypadku spełniania kryterium zdrowotnego, ograniczającego możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia należy dostarczyć opinię, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • w przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

II  ETAP - dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 21 czerwca - 25 czerwca 2019r. do godz. 15.00

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty:

 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty)
 • zaświadczenie, jeśli jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

III ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

16 lipca 2019 r.  godz. 10.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Kandydat może przez Internet zapoznać się z wynikami naboru lub odczytać status zakwalifikowania w szkole, w której złożył dokumenty.

 

IV ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 16 lipca godz. 10.00  do 24 lipca 2019 r. do godz. 10.00 

Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum (szkoły podstawowej) i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (egzaminu ósmoklasisty).

UWAGA ! Kandydat, który nie dostarczy oryginału tych dokumentów zostanie skreślony z listy zakwalifikowanych do danej szkoły.

24 lipca 2019 r. godz. 10.00 nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

 

Film dotyczący rekrutacji